15
މާތްކަލާނގެ ހުރިހާ ކަމެއް ދެކެ ދެނެވޮޑިގަންނަވާ
މަޑުމައިތިރި ޖަވާބަކުން އަނެކާގެ ރުޅިމަޑުވެއެވެ. ހަރުކަށި ޖަވާބަކުން ރުޅިގަނޑު ހުޅުފަޅައެވެ.
ބުއްދިވެރިން ބުނާބަސްތަކުން ޙިކުމަތްތެރިކަން ލިބިގަންނަ ހިތްވެއެވެ. މޮޔައިންގެ އަނގައިން އޮހިގަންނާނީ ބޭކާރު ބަސްތަކެވެ.
މާތްރަސްކަލާނގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބައްލަވާވޮޑިގަންނަވައެވެ. ހެވަކަސް ނުބަޔަކަސް ވެހެވެ.
އޯގާވެރި ބަސްތަކަކީ ދިރުންދޭ ގަހެކެވެ. ހީލަތްތެރި ބަސްތަކަކީ ފުރާނައިގެ ހަލާކެވެ.
މައިންބަފައިންގެ ތަރުބިއްޔަތަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާނީ މޮޔަ ދަރިންނެވެ. އިސްލާހުކުރުން ބަލައިގަންނާނީ ބުއްދިވެރި ދަރިންނެވެ.
ހެޔޮމީހާގެ ގޭގައިވަނީ އަގުބޮޑު ޚަޒާނާއެކެވެ. ނުބައި މީހާއަށް ލިބޭނީ ގެއްލުމާއި ހަލާކެވެ.
ޙިކުމަތްތެރިޔާގެ ދުލުން ބޭރުވާ ބަސްތަކުން ތަންދޮރު އޮޅުންފިލައެވެ. މޮޔަމީހާގެ ހިތުގައި ހުންނާނީ ޖާހިލު ބަސްތަކެވެ.
ނުބައިމީހާ ކުރާ އަޅުކަމުގެ ޤުރުބާނީ ދެކެ މާތްރަސްކަލާނގެ ނުރުހުންވެ ވޮޑިގަންނަވައެވެ. ހެޔޮމީހާ ކުރާ ދުޢާއާ އެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަންނަވައެވެ.
ނުބައި ގޮތްގޮތަށް ކުރާ ކަންތަކާމެދު މާތްކަލާނގެ ނަފްރަތު ކުރައްވައެވެ. ހެޔޮކަންތައް ކުރަން ނުކުންނަ މީހާދެކެ މާތްކަލާނގެ ލޯބިވެ ވޮޑިގަންނަވައެވެ.
10 ހެޔޮމަގުގައި ހުރެފައި އެނބުރިގެންފި މީހާއަށް އެކަލާނގެ އަދަބު ދެއްވައެވެ. ތަރުބިއްޔަތަށް ނަފްރަތު ކުރާމީހާ މަރުވެ ނެތި ހިނގައިދާނެއެވެ.
11 މާތްރަސްކަލާނގެ ދެކެވޮޑިގަންނަވަނީ މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ދުނިޔެ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެކަލާނގެއަށް އަހަރެމެންގެ ހިތުގެ ސިއްރުތައްވެސް އެނގިވޮޑިގަނެއެވެ.
12 ޖެއްސުން ކުރާމީހުން ތަރުބިއްޔަތު ވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ބުއްދިވެރިންގެ ނަސޭހަތް އަހާކަށް އެމީހުން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.
13 އުފާވެރި ހިތެއް ވާނަމަ މޫނުމަތިން ހިނިތުންވުން ދައްކާނެއެވެ. ހަލާކުވެފައިވާ ހިތަކުން ފެންނާނީ ރޫޙު ގެއްލިފައިވާ ތަނެވެ.
14 ބުއްދިވެރިން އިލްމު ހޯދަން ގަދައަޅައެވެ. މޮޔައިންނަށް ޖާހިލުކަން ފުދެއެވެ.
15 މިސްކީނެއްގެ ކޮންމެ ދުވަހެއް ވާނީ ބިކަ އެވެ. އުފާވެރި ހިތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކީ ޢީދެކެވެ.
16 މަދު އެތިކޮޅެއް ލިބި ހުރެ މާތްރަސްކަލާނގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހާ މުދާވެރިވެ ހާސްކަން މަތީ ހުންނަ މީހާއަށް ވުރެން މާ ރަނގަޅެވެ.
17 ނަފްރަތުގެ ތެރޭގައިކާ ބޮޑު ކޭމަކަށް ވުރެން ލޯތްބާއެކު ލިބޭ ކުޑަ ކާއެތިކޮޅު މާރަނގަޅެވެ.
18 ރުޅިގަދަ މީހާ ޒުވާބެއް ފަށައެވެ. މައިތިރި މީހާ އެ ޒުވާބު ފިނި ކުރެއެވެ.
19 ކަންނެތް މީހާގެ މަގުގައި ހުންނާނީ ކަށިކުނބުރެވެ. ސާލިހު މީހާގެ މަގު އޮންނާނީ ސާފުވެ ހާމައަށެވެ.
20 ބުއްދިވެރި ދަރިން އެ ދަރިންގެ ބަފާ އުފާ ކޮށްދެއެވެ. މޮޔަ ދަރިން އަމާ ކުޑައިމީސްކުރެއެވެ.
21 ވިސްނުން ކުޑަ މީހުންނަށް މޮޔަކަންތަކުން އުފާލިބެއެވެ. ބުއްދިވެރިޔާ ހުންނާނީ ރަނގަޅު މިޞްރާބުގައެވެ.
22 ލަފާ ނުހޯދާނަމަ ރޭވުންތައް ކަސިޔާރު ވެދާނެއެވެ. ކާމިޔާބު ލިބެނީ މަޝްވަރާގެ މަތީންނެވެ.
23 ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅުގައި ދޭ ރަނގަޅު ޖަވާބަކުން އެންމެން އުފާކުރުވައެވެ.
24 ބުއްދިވެރިޔާ ދާނީ ޙަޔާތާ ދިމާއަށް ކުރިއަށެވެ. އެމީހުންގެ ކަށްވަޅުތަކަށް ފުރަގަސް ދީފައެވެ.
25 ބޮޑާމީހާގެ ގެދޮރު މާތްރަސްކަލާނގެ ނައްތަވާ ލައްވައެވެ. އެކަމަކު ހުވަފަތް އަންހެނާގެ ގޮވަތި ރައްކާތެރި ކުރައްވައެވެ.
26 ފާޙިޝް ފިކުރުތައް ދެކެ މާތްކަލާނގެ ނަފްރަތުކުރައްވައެވެ. އެކަމަކު އޯގާވެރި ބަސްތައް ދެކެ ރުހި ވޮޑިގަންނަވައެވެ.
27 ދަހިވެތިކަން އާއިލާއަށާއި ގެޔަށް ހިތާމަ ގެނުވައެވެ. ރިޝްވަތާ ދެކޮޅު މީހާ ދިރިހުރެއެވެ.
28 ތެދުވެރިޔާގެ ހިތުން ޖަވާބެއް ދިނުމުގެ ކުރީގައި ވިސްނާނެއެވެ. ނުބައި މީހާގެ ދުލުން އޮހިގަންނާނީ ނުބައި ބަސްތަކެވެ.
29 ނުބައިމީހުންގެ ދުޢާތަކަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ސަމާލުކަމެއް ނުދެއްވައެވެ. ހެޔޮމީހާގެ އަޅުކަން އެކަލާނގެ އައްސަވާ ވޮޑިގަންނަވައެވެ.
30 އުފާވެރިކަން ފެނިލުމުން ހިތަށް ހިތްގައިމުކަން ލިބެއެވެ. ހެޔޮ ޚަބަރަކުން ސިއްހަތަށް ފައިދާ ކުރެއެވެ.
31 އިސްލާހު ކުރަން މީހަކު ކިޔާ ފާޑުކިޔުމެއް ބަލައިގަންނަނަމަ ޙިކުމަތްތެރިންގެ މަޤާމަށް ދެވޭނެއެވެ.
32 މަޝްވަރާ އަޑުނާހާނަމަ ގެއްލުންވާނީ ކަލެއަށެވެ. އިސްލާހުކުރުން ބަލައިގަންނަ ނަމަ ކަންކަން ބޮޑަށް އޮޅުންފިލާނެއެވެ.
33 މާތްރަސްކަލާނގެއަށް ބިރުވެތިވުމުން ޙިކުމަތްތެރިޔަކަށް ވެވެއެވެ. ހިތްތިރި ކުރުމުން ޝަރަފު ލިބިގަނެވެއެވެ.