21
މަހަށްދިޔަ ހަތް އަސްޙާބީއަކު އީސާގެފާނު ދެކުނު
ފަހުން އަނެއްކާވެސް އީސާގެފާނު ގަލީލީ* މިއީ ތިބޭރިއަސްގެ އައްސޭރިއެވެ. ކަނޑުގެ އައްސޭރީގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްޙާބީންނަށް ފާޅުވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެކަން ހިނގީ މިފަދައިންނެވެ. އީސާގެފާނުގެ އަސްޙާބީންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އެތާނގައި ތިއްބެވެ. އެއީ ޝަމްއޫނު ޕަތަރަސްއާއި، ވަނަމަކަށް ”ދީދިމޫހު“ އޭ ކިޔޭ ތޯމާސްއާއި، ގަލީލީގެ ޤާނާގެ ނަތާނިއެލްއާއި، ޒަބަދީގެ ދެފިރިހެން ދަރިންނާއި، އަދިވެސް އިތުރު ދެ އަސްޙާބީންނެވެ.
ޝަމްއޫނު ޕަތަރަސް ބުންޏެވެ. ”އަހަރެން މިދަނީ މަހަށްދާން.“
ދެން އެމީހުން ބުންޏެވެ. ”އަހަރެމެން ވެސް ދާނަން.“ މިއެންމެން މަހަށް ގޮސް މުޅިރޭ އުޅެގެންވެސް އެކައްޗެއްވެސް ނުބޭނުނެވެ.
އިރުއަރަނިކޮށް އީސާގެފާނު އެ އައްސޭރިއަށް ވަޑައިގަންނެވިއެވެ. ނަމަވެސް އަސްޙާބީންނަކަށް އެއީ އެކަލޭގެފާނު ކަމެއް ނޭނގުނެވެ. އެކަލޭގެފާނު ގޮވާލެއްވިއެވެ. ”އެކުވެރިންނޭ! ކޮބާ އެކައްޗެއްވެސް ނުބޭނުނު ދޯ؟“
އެމީހުން ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ. ”އެކައްޗެއް ވެސް ނުބޭނޭ.“
އެކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ”ދޯނީގެ ކަނާއަތް ފަރާތަށް ދާއެއްލާ! އޭރުން މަސް ހިފޭނެ.“ ދެން އެމީހުން ދާ އެއްލާފައި ނަގަން އުޅެ އުޅެ އެ ދާ އުފުލާވެސް ނުލެވުނެވެ. އެއީ ދަލަށް އަރާފައި ހުރި މަސްތައް ގިނަ ކަމުންނެވެ.
އެހިނދު ‏ޕަތަރަސް‏‏ ގާތު އީސާގެފާނު ލޯބިފުޅުވާ އަސްޙާބީ، ބުންޏެވެ. ”އެއީ މާތް ސާހިބާ!“ ޝަމްއޫނު ޕަތަރަސްއަށް މާތް ސާހިބާއޭ ބުނި އަޑު އިވުނުއިރު އޭނާ ހުރީ ހުސްގަޔާ ކަމަށް ވީތީ އަވަހަށް އެއްޗިހި ލައިގެން މޫދަށް ފުންމާލައި ފަތާފައި އެއްގަމަށް އައެވެ. އޭރު ދޯނި އޮތީ ގޮނޑުދޮށާ ގާތްގަނޑަކަށް ދުއިސައްތަ ގަޒު ދުރުމިނުގައެވެ. އޭގައި ތިބި އަސްޙާބީން މަސްތަކުން ފުރިފައި އޮތް ދާ ދަމަމުން ދޯނި ގޮނޑުދޮށަށް ކައިރި ކޮށްފިއެވެ.
އެމީހުން ގޮނޑުދޮށަށް ފޭބިތަނުން ދެލި އަންދައިގެން އަލިފާން ރޯކުރެވި މަސް ފިހެވެމުން ދިޔަތަން އެމީހުންނަށް ފެނުނެވެ. އަދި އެތަނުގައި ބޯ ރޮށިތައް ވެސް ހުއްޓެވެ.
10 ދެން އީސާގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ”ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ ހިފި ތަނުން މަސް ކޮޅެއް ވެސް ގެނޭ.“ 11 މިހެން ވިދާޅުވުމުން ޝަމްއޫނު ޕަތަރަސް ދޯންޏަށް ގޮސް ދާ އެއްގަމަށް ގެނައެވެ. އެ ދަލުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މަހުގެ ސަތޭކަ ފަންސާސް ތިން މަސް ޖެހިފައި އޮތެވެ. އެކަމަކު ދާ ވީދިފައެއް ވެސް ނެތެވެ.
12 އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ”ކާން އާދޭ!“ މީގެ އެއްވެސް އަސްޙާބީއަކަށް ”ތިއީ ކާކުހޭ؟“ އަހާލަން ވެސް ނުކެރުނެވެ. އެހެނީ އެއީ އެމީހުންގެ މާތް ސާހިބާކަން އެމީހުންނަށް ޔަޤީންވާތީއެވެ. 13 އެހެންވެ އީސާގެފާނު ވަޑައިގެން ބޯ ރޮށި ނަންގަވައި އެމީހުންނަށް ދެއްވިއެވެ. އެގޮތަށް މަސް ނަންގަވައިވެސް ކަންތައް ކުރެއްވިއެވެ. 14 މިއީ އީސާގެފާނު އަވަހާރަވުމަށް ފަހު އަލުން ދިރިދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްޙާބީންގެ ކުރިމައްޗަށް ފާޅުވެ ވަޑައިގެންނެވި ތިންވަނަ ފަހަރެވެ.
އީސާގެފާނާއި ޕަތަރަސް
15 އީސާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްޙާބީން ކައި ނިމުމުން އީސާގެފާނު ޝަމްއޫނު ޕަތަރަސް ކުރެން ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. ”ޔޫޙަންނާގެ ދަރި ޝަމްއޫނު. މިމީހުން އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވާވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކަލޭ އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވަންތަ؟“
ޝަމްއޫނު ޕަތަރަސް ޖަވާބުގައި ދެންނެވިއެވެ. ”އާދެ ސާހިބާ! އަޅުގަނޑު ސާހިބާ ދެކެ ލޯބިވާކަން ސާހިބާއަށް އެނގި ވަޑައިގަންނަވާނެ.“
ދެން އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ”އެހެންވިއްޔާ ހުއިހައްޕާ މީހަކު ޅަކަންބަޅިތަކެއް ބަލަހައްޓާ ފަދައިން އަހަރެންގެ މީސްތަކުން ބަލަހައްޓާ!“
16 އީސާގެފާނު އަނެއްކާ ތަކުރާރު ކުރައްވާ އެއްސެވިއެވެ. ”ޔޫޙަންނާގެ ދަރި ޝަމްއޫނު! ކަލޭ އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވަންތަ؟“
ޕަތަރަސް ދެންނެވިއެވެ. ”އާދެ ސާހިބާ! އަޅުގަނޑު ސާހިބާ ދެކެ ލޯބިވާކަން ސާހިބާއަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ.“
ދެން އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ”އެހެންވިއްޔާ އަހަރެންގެ ކަންބަޅިތައް ކަންބަޅިއޭ މިތަނުގައި މި ވިދާޅުވަނީ އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވާ މީހުންނަށެވެ. ގެންގުޅެ ބަލަހައްޓާ!“
17 އަނެއްކާވެސް އީސާގެފާނު ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. ”ޔޫޙަންނާގެ ދަރި ޝަމްއޫނު! ކަލޭ އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވަންތަ؟!“
ޕަތަރަސްގެ ހިތަށް ވަރަށް އަސަރު ކުރިއެވެ. އެއީ އީސާގެފާނު ތިން ފަހަރަށް އޭނާ ކުރެން މިހެން އެއްސެވީތީއެވެ. ”އާދެ، ސާހިބާ! ސާހިބާއަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އެނގި ވަޑައިގަންނަވާނެ. އަޅުގަނޑު ސާހިބާ ދެކެ ލޯބިވާކަން ސާހިބާއަށް އެނގި ވަޑައިގަންނަވާނެ.“
ދެން އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ”އެހެން ވިއްޔާ އަހަރެންގެ ކަންބަޅި ބަކަރިތައް ގެންގުޅެ ބަލަހައްޓާ!“
18 އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ”އަހަރެން ބުނަންތަ! ކަލޭ ޒުވާން އިރު ކަލޭ ބޭނުން ގޮތަކަށް ކަންތައްކޮށް ބޭނުން ތާނކަށް ގޮސްއުޅުނު ނަމަވެސް މުސްކުޅި ވުމުން ކަލޭ ދެއަތް ދިއްކުރާނެ. އޭރުން އެހެން މީހުން ކަލޭ ދާން ބޭނުން ނެތްތާނކަށް ކަލޭ ބަނދެގެން ގެންދާނެ.“ 19 އެކަލޭގެފާނު މިހެން މި ވިދާޅުވީ ޕަތަރަސް މަރުވާނީ މާތްރަސްކަލާނގެ ނަންފުޅު މަތިވެރި ވާނެ ފަދަ ގޮތެއްގައި ކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައެވެ. ދެން އީސާގެފާނު އޭނާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ”އަހަރެންނާ އެކު އާދޭ!“
20 ޕަތަރަސް އެނބުރި ބެލިތަނާ އޭނާއަށް ފެނުނީ އީސާގެފާނު ލޯބިފުޅުވާ އަސްޙާބީ އެމީހުންގެ ފަހަތުން އަންނަ ތަނެވެ. އެ އަސްޙާބީއަކީ އެރޭގެ ކެއުމުގެ ވަގުތުގައި އީސާގެފާނުގެ ކަންފަތްޕުޅު ކައިރިއަށް ގުދުވެ ”ސާހިބާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކަލޭގެފާނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާނީ ކާކުހޭ“ މިހެން އެހި އަސްޙާބީއެވެ. 21 ޕަތަރަސްއަށް އެ އަސްޙާބީ ފެނުމާއެކު އީސާގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ. ”ސާހިބާ! މި މީހާއާމެދު ކަންތައް ހުރީ ކިހިނެއްތޯ؟“
22 އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ”އޭނާ އަހަރެން އެނބުރި އަންނަން ދެން ދުނިޔޭގައި ހުންނަން އަހަރެން އެދުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ކަލޭ އެކަމާ ނުބެހޭ. ކަލޭ އަހަރެންނާއި އެކުގައި އާދޭ.“
23 ދެން އީސާގެފާނަށް އީމާންވެ ތިބި މީހުންގެ މެދުގައި އެ އަސްޙާބީ ދުވަހަކު ވެސް މަރެއް ނުވާނެ ކަމުގައި ވާހަކަ ފެތުރުނެވެ. ނަމަވެސް އީސާގެފާނު އެވިދާޅުވީ އޭނާ މަރުނުވާނެއެކޭ އެއް ނޫނެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވީ، ”އޭނާ އަހަރެން އެނބުރި އަންނަން ދެން ދުނިޔޭގައި ހުންނަން އަހަރެން އެދުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ކަލޭ އެކަމާ ނުބެހޭށޭ“ މިހެންނެވެ.
ފޮތް ނިންމާލުން
24 މިވާހަކަތަކަށް ހެކިދެއްވީ މި ވާހަކަތައް ލިޔުއްވި އަސްޙާބީވެސް އަސްޙާބީން: އަރަބި ބަހުން މި ލަފުޒުގެ މާނައަކީ ދަސްކޮށްދެވިފައި ވާ ފަދައިން ކަންކުރާ މީހާ އެވެ. ނުވަތަ އަބަދުމެ އެކުގައިވާ މީހާއެވެ. ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންނަށް ތަބާވެ އެބޭކަލުން އަންގަވައި ދަސްފުޅު ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަދައިން ކަންކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އަސްޙާބީންނޭ ކިޔެއެވެ. އަދި އެދުރަކުގެ ކިބައިން ކަންތައްތައް ދަސްކޮށް އެ ދަސް ކުރި ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އަރަބި ބަހުން ”އަސްޙާބީ“ މިލަފުޒު ބައެއްފަހަރު ބޭނުން ކުރެއެވެ. އީސާގެފާނުގެ އެތައް ބައިވަރު އަސްޙާބީންނެއް ވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އެންގެވި ބަސްފުޅުތައް އަޑުއަހާ އެބަސްފުޅުތައް ޤަބޫލު ކުރި މީހުން ގެތެރޭގައި ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ހިމެނުނެވެ. އީސާގެފާނު ބާރަ މީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ޚާއްސަ އަސްޙާބީން ކަމުގައި އައްޔަން ކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންގެ މެދުގައި މާތްރަސްކަލާނގެ އާއިމެދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ދަސްކޮށްދެއްވަމުން ގެންދެވި އިރު އަބަދުމެ މިބާރަ އަސްޙާބީން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އީސާގެފާނަށް އީމާންވެ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތައް ޤަބޫލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްޙާބީން ކަމުގައި ވިއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން މިއަދު ވެސް އީސާގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތައް ޤަބޫލުކޮށް އެބަސްފުޅުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށް އެބަސްފުޅުތަކަށް އީމާންވާ ކޮންމެ މީހަކީވެސް އީސާގެފާނުގެ އަސްޙާބީއެއް ކަމުގައި ހިމެނޭނެ އެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮންމެ އަސްޙާބީއަކުމެ އެކަލޭގެފާނާއި ބެހޭ އުފާވެރި ޚަބަރުފުޅު އެހެން މީހުންނަށް އަންގައި ދޭން ޖެހޭނެއެވެ. މެއެވެ. އޭނާ ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކީ ތެދެއްކަން އަހަރެމެންނަށް ޔަޤީނެވެ. މިއަސްޙާބީ އަކީ އީސާގެފާނުގެ އަރިހުގައި އުޅުއްވި އެކަލޭގެފާނު އެންމެ ލޯބިފުޅުވާ ޔޫޙަންނާ އެވެ.
25 އީސާގެފާނު މިނޫނަސް އިތުރު އެތައް އެތައް ކަމެއް ކުރެއްވިއެވެ. އެކަމަކު އެހުރިހާ ކަމެއް އެއްކަމަކަށް ފަހު އަނެއްކަމެއް ލިޔަން ވެއްޖެނަމަ އަހަރެން ދެކޭ ގޮތުގައި މި ދުނިޔެއަށް ނުތަކާހާ ގިނަ ފޮތްތައް ލިޔެވިދާނެއެވެ.

*21‏:1 މިއީ ތިބޭރިއަސްގެ އައްސޭރިއެވެ.

21‏:16 ކަންބަޅިއޭ މިތަނުގައި މި ވިދާޅުވަނީ އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވާ މީހުންނަށެވެ.

21‏:24 އަސްޙާބީން: އަރަބި ބަހުން މި ލަފުޒުގެ މާނައަކީ ދަސްކޮށްދެވިފައި ވާ ފަދައިން ކަންކުރާ މީހާ އެވެ. ނުވަތަ އަބަދުމެ އެކުގައިވާ މީހާއެވެ. ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންނަށް ތަބާވެ އެބޭކަލުން އަންގަވައި ދަސްފުޅު ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަދައިން ކަންކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އަސްޙާބީންނޭ ކިޔެއެވެ. އަދި އެދުރަކުގެ ކިބައިން ކަންތައްތައް ދަސްކޮށް އެ ދަސް ކުރި ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އަރަބި ބަހުން ”އަސްޙާބީ“ މިލަފުޒު ބައެއްފަހަރު ބޭނުން ކުރެއެވެ. އީސާގެފާނުގެ އެތައް ބައިވަރު އަސްޙާބީންނެއް ވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އެންގެވި ބަސްފުޅުތައް އަޑުއަހާ އެބަސްފުޅުތައް ޤަބޫލު ކުރި މީހުން ގެތެރޭގައި ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ހިމެނުނެވެ. އީސާގެފާނު ބާރަ މީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ޚާއްސަ އަސްޙާބީން ކަމުގައި އައްޔަން ކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންގެ މެދުގައި މާތްރަސްކަލާނގެ އާއިމެދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ދަސްކޮށްދެއްވަމުން ގެންދެވި އިރު އަބަދުމެ މިބާރަ އަސްޙާބީން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އީސާގެފާނަށް އީމާންވެ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތައް ޤަބޫލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްޙާބީން ކަމުގައި ވިއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން މިއަދު ވެސް އީސާގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތައް ޤަބޫލުކޮށް އެބަސްފުޅުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށް އެބަސްފުޅުތަކަށް އީމާންވާ ކޮންމެ މީހަކީވެސް އީސާގެފާނުގެ އަސްޙާބީއެއް ކަމުގައި ހިމެނޭނެ އެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮންމެ އަސްޙާބީއަކުމެ އެކަލޭގެފާނާއި ބެހޭ އުފާވެރި ޚަބަރުފުޅު އެހެން މީހުންނަށް އަންގައި ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

21‏:24 މިއަސްޙާބީ އަކީ އީސާގެފާނުގެ އަރިހުގައި އުޅުއްވި އެކަލޭގެފާނު އެންމެ ލޯބިފުޅުވާ ޔޫޙަންނާ އެވެ.