36
ޢީސޫގެ ދަރިފަސްކޮޅު
މިއީ ޢީސޫގެ ދަރިފަސްކޮޅު އުފެދިގެން އައިގޮތެވެ. އަދި ޢީސޫއަށް އަދޫމްގެ ނަމުން މުޚާތަބު ކުރެވެއެވެ. ކަންޢާނުގެ ތިން އަންހެނުންނާއި ޢީސޫ ކައިވެނި ކުރިއެވެ. އޭނާ ފުރަތަމަ ކައިވެނިކުރީ ޙިއްޘީންގެ މީހެއް ކަމުގައިވާ އީލޫންގެ އަންހެންދަރި ޢަދަތު އާއިއެވެ. ދެވަނައަށް އޭނާ ކައިވެނި ކުރީ އަހޫލީބާމަތު އާއިއެވެ. މިކަނބުލޭގެ އަކީ ޙިއްވީއެއް ކަމުގައިވާ ޞަބްޢޫންގެ ކާފަދަރިއެކެވެ. އަދި ޢަނަތުގެ އަންހެން ދަރިވެސްމެއެވެ. އެއަށް ފަހު އިސްމާޢީލްގެފާނުގެ އަންހެން ދަރިކަނބަލުން ބަސްމަތު އާއި ކައިވެނި ކުރިއެވެ. މި ބަސްމަތު އަކީ ނަބާޔޫތުގެ އުޚުތާ ވެސްމެއެވެ. ޢީސޫ އާއި ޢަދަތު އަށް ލިބުނު ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ ނަމަކީ އަލީފާޒުއެވެ. ޢީސޫ އާއި ބަސްމަތު އަށް ލިބުނު ފިރިހެން ދަރިފުޅަކީ ރަޢޫއީލް އެވެ. އަދި ޢީސޫ އާއި އަހޫލީބާމަތު ލިބުނު ފިރިހެން ދަރިންނަކީ ޔަޢޫޝް، ޔަޢްލާމް، އަދި ޤޫރަޙު އެވެ. ޢީސޫއަށް ލިބުނު މިހުރިހާ ދަރިންމެ އުފަންވީ ކަންޢާނުގެ ބިމުގައެވެ.
ޢީސޫ އޭނާގެ އެންމެހާ އަނބިދަރިންނާއި ޚާދިމުންނާއި އަދި އޭނާ އާއި އެކުގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ އެންމެތަކުންނާއި އަދި ކަންޢާނުން އޭނާއަށް މިލްކުގައިވީ އެންމެހާ މުދަލާއި ޖަނަވާރުތަކާއެކު އޭނާގެ ކޮއްކޮ ޔަޢުޤޫބުގެފާނާއި ދުރަށް ދިރިއުޅުމަށް ދިޔައެވެ. އޭނާ މިފަދައިން އަމަލުކުރީ އެ ދެބެއިންގެ ޖަނަވާރުތައް ގިނަވެ ގެންގުޅޭނެތަން ހުސްވުމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުން ދަތިވުމުންނެވެ. އެހެންވީމާ ޢީސޫ ސަޢީރުގެ ފަރުބަދަ ތަކުގެކައިރިފަށުގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދިޔައެވެ. (ޢީސޫއަށް އަދޫމްގެ ނަމުންވެސް މުޚާތަބު ކުރެއެވެ.)
9‏-14 މިއީ ޢީސޫގެ ދަރިފަސްކޮޅު ފެށިގެން އައިގޮތެވެ. އޭނާއަކީ އަދޫމީންގެ ކާބަފައިކަލުންނެވެ. އެބައިމީހުން ދިރިއުޅެމުން ގެންދިޔައީ ފަރުބަދަމަތީ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ސަޢީރުގައެވެ. ޢީސޫގެ ތިން އަނބިން ވިއެވެ. އެއީ ޢަދަތު، ބަސްމަތު އަދި އަހޫލީބާމަތުއެވެ.
ތިރީގައިމިވަނީ އޭނާގެ ދަރިފަސްކޮޅު ފެށިގެން އައި ގޮތުގެ ވާހަކަތަކެވެ.
ޢީސޫ އާއި ޢަދަތު އަށް ލިބުނު ފިރިހެން ދަރިއަކީ އަލީފާޒު އެވެ. އަދި އަލީފާޒަށް ލިބުނު ދަރިންނަކީ ތީމާން، އޫމާރު، ޞަފްވާ، ޖަޢްޘާމް އަދި ޤަނާޒު އެވެ. އަދި ޢީސޫގެ ދަރި އަލީފާޒުގެ ތިމްނާޢު އޭކިޔުނު ޖާރިޔާއަކު ވިއެވެ. މި ޖާރިޔާގެ ފަރާތުން އަލިފާޒަށް ލިބުނު ފިރިހެންދަރިއަކީ ޢަމާލިޤު އެވެ.
ޢީސޫ އާއި ބަސްމަތަށް ލިބިފައިވާ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ ނަމަކީ ރަޢޫއީލް އެވެ. އަދި މި ރަޢޫއީލް އަށް ލިބުނު ދަރިންނަކީ ނަޙަޘު، ޒާރަޙު، ޝައްމަތު އަދި މިއްޒަތު އެވެ.
ޢީސޫ އާއި އަހޫލީބާމާ އަށް ތިން ފިރިހެން ދަރިން ލިބިފައި ވިއެވެ. އެ ދަރިންނަކީ ޔަޢޫޝް، ޔަޢްލާމް އަދި ޤޫރަޙު އެވެ.
15 ޢީސޫގެ ދަރިންނާއި ކާފަދަރިން ތަފާތު ވަންހަތަކުގެ އިސް ވެރިންގެ ގޮތުގައިވިއެވެ.
ޢީސޫގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަލީފާޒު އަކީ މި ވަންހަ ތަކުގެ ކާބަފައިކަލުންނެވެ. އެއީ ތީމާން، އޫމާރު، ޞަފްވާ، ޤަނާޒު، 16 ޤޫރަޙު، ޖަޢްޘާމް އަދި ޢަމާލިޤު އެވެ. އަދި މިއީ ޢީސޫ އާއި ޢަދަތުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަލީފާޒުގެ ފަރާތުން އައި ދަރިފަސްކޮޅެވެ.
17 ޢީސޫގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ރަޢޫއީލް އަކީ މި ވަންހަ ތަކުގެ ކާބަފައިކަލުންނެވެ. އެއީ ނަޙަޘު، ޒާރަޙު، ޝައްމަތު އަދި މިއްޒަތު އެވެ. މި ވަންހަ ތަކަކީ އަދޫމްގައި ކަމުވޮށިވެގެންވީ ވަންހަތަކެވެ. އަދި މިއީ ޢީސޫއާއި ބަސްމަތުގެ ފިރިހެންދަރި ރަޢޫއީލްގެ ފަރާތުން އައި ދަރިފަސްކޮޅެވެ. ހަމައެހެންމެ މިބައިމީހުންނީ ބަސްމަތުގެ މާމަދަރިން ވެސްމެއެވެ.
18 ޢީސޫ އާއި އަހޫލީބާމަތަށް ލިބުނު ދަރިންނަކީ މި ވަންހަ ތަކުގެ ކަމުވޮށިވެގެންވީ ވަންހަ ތަކެވެ. އެއީ ޔަޢޫޝް، ޔަޢްލާމް އާއި ޤޫރަޙުއެވެ. މިބައިމީހުންނީ ޢީސޫގެ އަނބި އަދި ޢަނަތުގެ އަންހެންދަރި އަހޫލީބާމާގެ ފަރާތުން އައި ދަރިފަސްކޮޅު ވެސްމެއެވެ.
19 މި ބަޔާންވެދިޔައީ ޢީސޫގެ ދަރިފަސްކޮޅުން އުފެދުނު ވަންހަ ތަކެވެ. (ޢީސޫ އަށް މުޚާތަބުކުރާ އަނެއް ނަމަކީ އަދޫމް އެވެ.)‏
20‏-21 އަދޫމް އަށް ޢީސޫ ދިޔުމުގެ ކުރިން އެ ސަރަހައްދުގައި ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅުނީ ޙޫރީންގެ ސަޢީރުގެ ދަރިފަސްކޮޅެވެ. ސަޢީރުގެ ދަރިފަސްކޮޅުން އައި ކަމުވޮށިވެގެންވީ ވަންހަތަކަކީ ލޫޠާން، ޝޫބާލް، ޞިބްޢޫން، ޢަނަތު، ދީޝޫން، އީޞަރު، އަދި ދީޝާން އެވެ. އަދި މިއީ ޙޫރީންގެ ވަންހަ ތަކުގެ ތެރެއިން ސަޢީރުގެ ދަރިކޮޅުން އަދޫމްގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ވަންހަ ތަކެވެ.
22 ލޫޠާން އަށް ލިބިފައިވާ ދަރިންނަކީ ޙޫރީ އާއި ހައިމާމް އެވެ. އަދި ލޫޠާންގެ ދައްތަ އެއް ވެއެވެ. އެ ކަނބުލޭގެ ނަމަކީ ތިމްނާޢު އެވެ.
23 ޝޫބާލް އަށް ލިބުނު ދަރިންނަކީ އަލްވާން، މަނާޙަތު، ޢައިބާލް، ޝަފޫ ގެ އިތުރުން އޫނާމް އެވެ.
24 ޞިބްޢޫން އަށް ލިބިފައިވާ ދަރިންނަކީ އައްޔަތު އާއި ޢަނަތު އެވެ. އަދި މި ޢަނަތު އަކީ އޭނާގެ ބައްޕަގެ ހިމާރުތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ ދުވަސްވަރުގައި އެ ސަހަރާގެ ތެރޭން ހޫނުފެނުގެ ފެން އާރުތައް ހޯދި މީހާވެސްމެއެވެ.
25 ޢަނަތު އަށް ލިބިފައިވީ ދަރިންނަކީ ދީޝޫން އާއި އަދި އޭނާގެ އަންހެންދަރި އަހޫލީބާމަތު އެވެ.
26 ދީޝޫން އަށް ލިބިފައިވާ ދަރިންނަކީ ޙަމްދާން، އަޝްބާން، ޔިޘްރާން އަދި ކަރާން އެވެ.
27 އީޞަރު އަށް ލިބިފައިވީ ދަރިންނަކީ ބިލްހާން، ޒަޢަވާން، އަދި ޢައްޤާން އެވެ.
28 ދީޝޫން އަށް ލިބިފައިވީ ދަރިންނަކީ ޢޫޞް އާއި އަރާން އެވެ.
29 އެހެންވީމާ، ޙޫރީންގެ ވަންހައިގެ ކަމުވޮށިވެގެންވީ މީހުންނަކީ ލޫޠާން އާއި ޝޫބާލް އާއި ޞިބްޢޫން އާއި ޢަނަތު އާއި 30 ދީޝޫން އާއި އީޞަރުގެ އިތުރުން ދީޝާން އެވެ.
އަދި މިބައިމީހުންނީ ޙޫރީންގެ ވަންހަ ތަކުގެ ކަމުވޮށިވެގެންވީ މީހުންގެ ގޮތުގައި އަދޫމްގައި ދިރިއުޅުނު މީހުންނެވެ.
އަދޫމްގައި ވެރިކަންކުރި ރަސްރަސްކަލުން
31 ބަނީއިސްރާއީލުންގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ހިންގާނޭ ރަސްކަލަކު އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ލިބިފައި ވުމުގެ ކުރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ރަސްރަސްކަލުން އަދޫމްގައި ރަސްކަން ހިންގާފައި ވެއެވެ.
32 އަދޫމުގައި ވެރިކަން ހިންގި ރަސްރަސްކަލުން ރަސްކަން ކޮށްފައި ވަނީ މި ބަޔާންކުރާ ތަރުތީބުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްކަން ކުރީ ބަޢޫރުގެ ދަރި ބާލަޢު އެވެ. އޭނާ އަކީ ދިންހާބަތުގެ ސަހަރުގެ މީހެކެވެ.
33 ބާލަޢު ނިޔާވުމަށް ފަހު ބުޞްރާ ސަހަރުގެ މީހެއް ކަމުގައިވާ ޔޫބާބު އަށް ރަސްކަން ލިބުނެވެ. މީނާ އަކީ ޒާރަޙުގެ ދަރިއެކެވެ.
34 ޔޫބާބު ނިޔާވުމަށް ފަހު ޙޫޝާމު އަށް ރަސްކަން ލިބުނެވެ. މީނާއަކީ ތައިމާނީންގެ މީހެކެވެ.
35 ޙޫޝާމު ނިޔާވުމަށް ފަހު ބަދާދުގެ ދަރި ހަދާދަށް ރަސްކަން ލިބުނެވެ. އަދި އޭނާ މުއާބު ރަށުގައިވާ މިދްޔާން ވަންހައިގެ މައްޗަށް ފަތަޙަ ހޯދިމެވެ. ހަދާދު އަކީ ޢަވީތު ސަހަރުގެ އަހުލުވެރިއެކެވެ.
36 ހަދާދު ނިޔާވުމަށް ފަހު ސަމްލަތު އަށް ރަސްކަން ލިބުނެވެ. މީނާއަކީ މަސްރީޤާގެ އަހުލުވެރިއެކެވެ.
37 ސަމްލަތު ނިޔާވުމަށް ފަހު ފުރާތު ކޯރު ސަރަހައްދުގެ ސަހަރެއް ކަމުގައިވީ ރަޙޫބޫތުގެ އަހުލުވެރިއެއް ކަމުގައިވީ ޝާއޫލް އަށް ރަސްކަން ލިބުނެވެ.
38 ޝާއޫލް ނިޔާވުމުން ޢަކްބޫރުގެ ދަރި ބަޢަލްޙާނާނު އަށް ރަސްކަން ލިބުނެވެ.
39 ބަޢަލްޙާނާނު ނިޔާވުމަށް ފަހު ހަދާދު އަށް ރަސްކަން ލިބުނެވެ. މީނާ އަކީ ފާޢޫ ސަހަރުގެ އަހުލުވެރިއެކެވެ. އަދި މީނާގެ އަނބިމީހާގެ ނަމަކީ މަހީޠަބްއީލް އެވެ. މިކަނބުލޭގެ ބައްޕަ އަކީ މަޠްރަދު އެވެ. އަދި މި ކަނބުލޭގެއަކީ މައިޒަހަބުގެ މާމަ ދަރިއެއްވެސްމެއެވެ.
40‏-43 އަދޫމްގައިވީ ވަންހަތަކުގެ ކާބަފައިކަލުންނީ ޢީސޫއެވެ. އެ ވަންހަ ތަކަކީ ތިމްނާޢު، ޢަލްވަތު، ޔަތީތު، އަހޫލީބާމަތު، އީލަތު، ފީނޫން، ޤަނާޒް، ތައިމާން، މިބްޞާރު، މަޖްދިއީލް ގެ އިތުރުން ޢީރާމް އެވެ. މިގަބީލާތައް ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ވަންހަ ތަކަށް ނަންދީފައިވާނީ މި ވަންހަ ތަކުގެ ވެރިންގެ ނަމުންނެވެ.